Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

 Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους πελάτες μας και τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου [https://reconart.gr/] (ο «Ιστότοπος»), της Εταιρείας με την επωνυμία «RENOVATINS AND CONSTRUCTING ART EE » και τον δ.τ. « RECONART» που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της οδού Δοϊράνης στον αριθμό 83, με Α.Φ.Μ 801377940 της Δ.Ο.Υ  Καλλιθέας (στο εξής, για λόγους συντομίας, η «Εταιρεία»).

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπό μας.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Εταιρεία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας έχει πρωταρχική σημασία.

Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας στο email: info@reconart,gr , τηλέφωνο: 210 9597 362

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας.

Ειδικότερα:

α. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα  επικοινωνίας, που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας, ή όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στοιχεία ταυτοποίησής σας όπως είναι λόγου χάριν, το όνομα και επώνυμό σας, η  εθνικότητά σας, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας όπως η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail), το τηλέφωνό σας, επιπρόσθετες πληροφορίες όπως η εταιρεία που εκπροσωπείτε και ο ρόλος/η θέση σας, αλλά και οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες καταγράφετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας ή στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

β. Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιογραφικό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία του βιογραφικού σας παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών  δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Σας ενημερώνουμε δε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την εταιρεία για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας που έχετε υποβάλει καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

  • Για την επικοινωνία μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και για λόγους που αφορούν την μεταξύ μας συναλλακτική σχέση.

  • Για την παροχή των υπηρεσιών μας, την εκτέλεση και εν γένει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς

Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε για τον σκοπό της παροχής προς εσάς των υπηρεσιών μας, της κατάρτισης της μεταξύ μας σύμβασης και της εν γένει εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων μας προς εσάς.

  • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς και να ανταποκριθούμε  με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες σας αλλά και να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. να διασφαλίσουμε την προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλο λογισμικό κλπ).

  • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, θα σας στείλουμε προωθητικά/ενημερωτικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας.

  • Για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις και ειδικότερα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις, κυβερνητικούς κανονισμούς ή αποφάσεις κυβερνητικών αρχών και στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμού απάτης, ελέγχου καταστάσεων  που αφορούν πιθανές απειλές στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών ή των όρων μας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να τα κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι :

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ’ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας,

(β) η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη, άσκηση και θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας, στην τεχνική υποστήριξη και προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλο λογισμικό, καθώς και στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

(γ) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση,

(δ) η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις υπηρεσίες μας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών :

  • Υπάλληλοι της εταιρίας

Στους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς εσάς, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

  • Κρατικές Αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις Κρατικές Αρχές, με όργανα επιβολής του νόμου, και  με άλλα τρίτα μέρη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει ο νόμος, για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, παράνομων δραστηριοτήτων και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών ή των όρων μας.

  • Κατά την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, νομικούς συμβούλους κ.α.

Η εταιρεία, κατά τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και  για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης των νομικών αξιώσεων της εταιρείας κατά τρίτων μερών μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες-δικηγόρους, σε περίπτωση που η συνδρομή τους κριθεί απαραίτητη για την διαχείριση της υπόθεσης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων της εταιρείας αλλά και σε τυχόν άλλα τρίτα μέρη, στα οποία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

  • Τρίτες Συνεργαζόμενες εταιρείες

Περαιτέρω η εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές.

Η εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@reconart.gr , τηλέφωνο: 210 9597 362

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του.

Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορεί να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια,  η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα.

Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.

Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.